प्रदेश २ का मन्त्री यादवले गरे राष्ट्र बैंकमा तालाबन्दी

बुलेटिन संवाददाता
१० भाद्र २०७५, आईतवार १५:०९
dGqL ofbjn] /fi6« a}+sdf tfnfaGbL k|b]z ;/sf/sf] lg0f{o cj1f u/]sf] eGb} hgsk'/l:yt g]kfn /fi6« a}+sdf tfnfaGbL ub}{ k|b]z–@ sf cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL 1fg]G› ofbj . k|b]z ;/sf/n] /fhkqd} k|sflzt u/]/ ebf} !) ut] /IffaGwg tyf hg}k"l0f{dfsf] ljbf 3f]if0ff u/]sf] lyof] . tl:a/ M chos'df/ ;fx, dx]Gb|gu/-wg'iff_, /f;;

१० भदौ ,जनकपुरधाम,  (रासस)। प्रदेश सरकारको निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जनकपुरस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुभएको छ ।

प्रदेश सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरी भदौ १० गते रक्षा बन्धनका दिन बिदा घोषणा गरे पनि सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयले अवज्ञा गर्न थालेपछि प्रदेश सरकार आक्रमक भएको हो ।

मन्त्री यादव आफै बैंकको कार्यालय पुगेर तालाबन्दी गर्दै साँचो आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुभएको छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई बिदा दिने अधिकार दिए पनि सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयले अटेरी गरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।